0%

 بیمه های عمر و حوادث گروهی

زندگی درجهان پرشتاب امروز مخاطرات زیادی به همراه داردکه گاه منجر به زیانهای غیرقابل جبرانی میگردد ، بیمه مکانیزمی است که در آن ریسک (خطر) از اشخاص یا اموال به شرکتهای بیمه منتقل گردیده و در این بین شرکتهای بیمه با ایجاد صندوقی متشکل از پرداختهای بیمه شدگان (حق بیمه) به جبران خسارت یا پرداخت سرمایه اقدام می نمایند. مدیریت بیمه های عمر و حوادث بیمه دانا با تحت پوشش قرار دادن تعداد کثیری از هموطنان عزیز امید دارد تا ضمن استفاده از کارشناسان مجرب و فن آوری روز، با ارائه طرحهای متنوع رضایت شما بیمه گذاران و بیمه شدگان گرامی را جلب نماید.

تعاریف و اصطلاحات

بیمه دانا به عنوان سومین شرکت بزرگ صنعت بیمه کشور بر آن است که با ارائه پوشش بیمه های عمر و حوادث گروهی ، آینده بهتری برای بیمه شدگان فراهم نموده و خانواده های آنان را در ناملایمات روزگار یاری رساند تا بدین ترتیب بنیان اقتصادی خانواده را از آسیب برهاند و به نوعی سهم خود را در بالندگی و توسعه اقتصاد ملی ایفاد کرده باشد .

بیمه عمر و حوادث گروهی بصورت گروهی برای بیمه گذارانی از قبیل مؤسسات ، سازمان ها ، شرکت ها و … ارائه می گردد و بیمه شدگان در صورت وقوع هریک از خطرات نقص عضو و از کارافتادگی ( قطعی و دائم ) کلی و جزئی ناشی از حوادث مشمول بیمه ، مبلغ سرمایه تعیین شده در قرارداد را دریافت می نمایند و در صورت فوت بیمه شده مبلغ سرمایه به افرادی که بیمه شده در فرم تعیین ذینفع ذکر کرده و یا وارث قانونی ایشان پرداخت می گردد .

بیمه عمر

یکی از رشته های بسیار مهم در بیمه های اشخاص است. ازنظر فنی، بیمه عمر نوعی عملیات بیمه ای است که تعهدات مربوط به آن تابع طول عمر انسان است. مفهوم عمر در این بیمه عبارت است از فوت به هر علت (طبیعی،بیماری یا ناشی از حادثه).

تعریف حادثه 

عبارت است از پیشامد ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز کرده باشد و منجر به جرح، نقص عضو، از کارافتادگی و یا فوت بیمه شده گردد.

نقص عضو و یا از کار افتادگی دائم و قطعی عبارت است از قطع، تغییر شکل و یا از دست دادن توانائی انجام کار عضوی از اعضاء بدن که به علت حادثه تحت پوشش بیمه نامه بوجود آید و حداکثر تا دو سال بعد از وقوع حادثه بروز نماید و وضعیت دائم قطعی داشته باشد .

مدت قرارداد

در بیمه های عمر و حوادث گروهی ( به استثنای قرارداد بیمه عمر مانده بدهکار ) یک سال تمام شمسی است و از ساعت 24 روزی که به عنوان شروع قرارداد قید گردیده است آغاز و در ساعت 24 روز انقضاء بیمه نامه خاتمه می یابد، مگر آنکه بین طرفین به نحو دیگری توافق شده باشد.

ذینفع

در قراردادهای بیمه عمر و حوادث گروهی، شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که قرارداد به نفع آنها منعقد شده و مشخصات آنان در فرم مربوطه قید می گردد.

سرمایه بیمه 

میزان تعهد بیمه گر (مبلغ ریالی) مندرج در قرارداد که مورد توافق بیمه گذار و بیمه گر بوده و در تعیین میزان حق بیمه تاثیر داشته و در صورت فوت (در بیمه عمر ساده زمانی) به ذینفع یا ذینفعان و یا درصورت نقص عضو بیمه شده به شخص بیمه شده پرداخت می شود. 

فواید 

بیمه های عمر و حادثه گروهی فواید بسیاری دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

الف) تامین آتیه 

از آنجایی که در بیمه عمر ، بیمه گر متعهد است در قبال دریافت حق بیمه ، درصورت وقوع خطر فوت مبلغی پرداخت کند، این به منزله جبران خسارت نیست بلکه تأمین آینده اعضای خانواده است.

ب) حمایت خانواده درمقابل اثرات ناشی از فوت سرپرست خانواده

اشخاص زیادی به دلیل نگرانی از محروم شدن خانواده ایشان از یک درآمد مستمر و همیشگی ناشی از فوت سرپرست خانواده، نسبت به خرید بیمه های عمر و حادثه اقدام می نمایند، به دلیل اینکه انسانها نیاز به تامین آتیه دارند و این نیاز ریشه در غریزه آدمی دارد، بنابراین بیمه های عمر و حادثه در پاسخگویی به اینگونه نیازهای انسانی نقش اصلی و سازنده ای ایفا می کند.

با از دست دادن سرپرست یا نان آور خانواده علاوه بر تهدید موقعیت اقتصادی آن خانواده در صورت ضعیف بودن بنیه مالی، موقعیت اجتماعی آن خانواده نیز در معرض خطر قرار می گیرد در اینجاست که با وجود پوشش بیمه ای عمر و حوادث و دریافت مبلغی از شرکت بیمه تحت عنوان سرمایه بیمه که مورد تعهد شرکت بیمه گر می باشد بسیاری از مشکلات و چالشها به آسانی قابل حل می باشد و این خود سبب دلگرمی خانواده های تحت پوشش این نوع بیمه و حفظ کانون گرم آنها می گردد.

به امید روزی که کلیه هموطنان عزیز ایرانی پوشش بیمه ای کاملی داشته باشند. 

انواع قراردادهای بیمه عمر و حوادث گروهی

– قرارداد اجباری

 قرارداد بیمه عمر و حوادث مصوب کارکنان دولت

– قراردادهای اختیاری

– قرارداد بیمه عمر و حوادث جمعی

– قرارداد بیمه حوادث جمعی

– قرارداد بیمه عمر جمعی

– قرارداد بیمه حوادث جمعی اعضاء خانواده

– قرارداد بیمه حوادث تورهای دسته جمعی

– قرارداد بیمه عمر مانده بدهکار جمعی

– قرارداد بیمه حوادث جمعی مهدهای کودک

– قرارداد بیمه عمر و حوادث جمعی همسر و فرزندان

– قرارداد بیمه عمر و حوادث ضریبی از حقوق و مزایا

– قرارداد بیمه عمر و حوادث مصوبه کارکنان دولت

این نوع بیمه مخصوص کارکنان سازمان ها و موسسات وابسته به دولت می باشد و سرمایه آن 10، 20 و 30 میلیون ریال با انتخاب موسسه طرف قرارداد است.

حق بیمه این نوع قرارداد با توجه به میزان سرمایه ثابت است، پوشش بیمه ای موضوع این قرارداد فوت به هر علت و نقص عضو در اثر حادثه با مبلغ سرمایه مندرج در قرارداد است. بیمه شدگان در این قرارداد تا سن 70 سالگی تمام تحت پوشش عمر و حوادث قرار دارند.

شایان ذکر است حسب تصویب نامه شماره 15467/ ت 28916 ﻫ  مورخ 85/2/18 هیات محترم وزیران و نامه شماره 186626/ 100  مورخ 85/11/16 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سازمانها و موسسات وابسته به  دولت موظف به انعقاد  قرارداد مصوبه  کارکنان دولت از تاریخ 86/1/1 بدون سقف سني گرديده اند ، لذا چنانچه سازمان يا موسسه دولتي متقاضي اين نوع پوشش بيمه اي باشند اين شرکت پس از اخذ اطلاعات لازم نسبت به ارائه خدمات بيمه ای مناسب اقدام خواهد نمود.

– قرارداد بیمه عمر و حوادث جمعی 

تعهدات بیمه گر در این مورد شامل فوت به هر علت، نقص عضو و از کار افتادگی دائم(کلی و جزیی) ناشی از حادثه می باشد .          

بیمه شدگان در بیمه عمر تا سن 70 سالگی تمام و در بیمه حادثه تا سن 75 سالگی تمام تحت پوشش قرار می گیرند.

سرمایه این قرارداد بصورت توافقی بوده و مبلغ حق بیمه توسط بیمه گر باتوجه به اطلاعاتی که از متقاضي دریافت نموده است تعیین می گردد. (درصورت ارائه اطلاعات مربوط به همسر و فرزندان پرسنل، اعضای خانواده نیز می توانند از مزایای این بیمه بهره مند گردند.)

– قرارداد بیمه عمر جمعی 

این نوع بیمه ، فوت به هر علت را پوشش می دهد و بیمه شدگان فقط تا سن 70 سالگی تحت پوشش هستند ( نقص عضو و از کارافتادگی پوشش ندارد ) اعضای خانواده پرسنل ( همسر و فرزندان ) نیز می توانند از مزایای این بیمه بهره مند گردند .

– قرارداد بیمه حوادث جمعی

تعهدات بیمه گر در این مورد شامل: فوت، نقص عضو و از کارافتادگی دائم(کلی و جزیی) ناشی از حوادث مشمول بیمه است  بیمه شدگان تا سن 75 سالگی تحت پوشش هستند.افراد بالای 75 سال نیز با در نظر گرفتن 10 درصد اضافه نرخ به ازای هرسال می توانند تحت پوشش بیمه حادثه قرار گیرند(فوت عادی پوشش ندارد)

– قرارداد بیمه حوادث اعضای خانواده 

در این نوع بیمه تعهدات بیمه گر شامل فوت، نقص عضو و از کارافتادگی دائم(کلی و جزیی) ناشی از حوادث مشمول بیمه همسر و فرزندان کارکنان می باشد. (در صورتی این بیمه نامه منعقد می شود که کارکنان شاغل بیمه گذار نیز از یکی از انواع بیمه نامه های فوق استفاده نمایند)

– قرارداد بیمه حوادث تورهای دسته جمعی

این نوع بیمه حوادثی که در طول سفرهای دسته جمعی ( داخلی یا خارجی) برای بیمه شدگان به وقوع می پیوندد را پوشش می دهد، حق بیمه این قرارداد باتوجه به نوع سفر، مقصد مدت زمان سفر و سرمایه مورد نظر تعیین می گردد.

نکته

درصورت درخواست، هزینه پزشکی ناشی از حادثه نیز در کلیه موارد فوق(غیر از بیمه های مصوب دولت و بیمه عمر جمعی) به تعهدات بیمه گر اضافه می شود.

– قرارداد بیمه عمر مانده بدهکار جمعی

این نوع بیمه، گروهی است و در صورت اخذ پوشش بیمه ای چنانچه وام گیرنده ( بیمه شده ) در طول مدت باز پرداخت اقسام وام به هر دلیلی فوت نماید بیمه گر مانده بدهی وام(دین حال) وی را در تاریخ فوت یکجا به موسسه وام دهنده می پردازد،دراین صورت بازماندگان متوفی از پرداخت اقساط باقی مانده وام معاف خواهند بود(مجموع مدت باز پرداخت وام و سن بیمه شده نباید از 70 سال تجاوز نماید).

– قرارداد بیمه حوادث جمعی مهدهای کودک

در این بیمه کودکان و کارکنان مهد با حق بیمه ای اندک تحت پوشش بیمه فوت، نقص عضو، از کارافتادگی و هزینه های پزشکی ناشی از حادثه می باشند.

– قرارداد بیمه عمر و حوادث جمعی همسر و فرزندان

در این قرارداد همسر و فرزندان پرسنل اصلی نیز تحت پوشش عمر و حوادث گروهی(همانند توضیحات مندرج در قرارداد بیمه عمر و حوادث جمعی) قرار می گیرند.

-قرارداد بیمه عمر و حوادث ضریبی از حقوق و مزایا

تفاوت این قرارداد با سایر قراردادها در این است که حق بیمه و خسارت براساس ضریبی از حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه فرد، مشخص می شود و طبیعتاً کسانی که با توجه به حقوقشان حق بیمه کمتری پرداخت میکنند در صورت وقوع خطرات مشمول بیمه غرامت کمتری دریافت می نمایند و بالعکس افرادی که براساس حقوق دریافتی، حق بیمه بیشتری می پردازند در هنگام وقوع خطرات مشمول بیمه غرامت بیشتر دریافت می کنند. در این قرارداد بیمه گذار بایستی لیست حقوق و مزایای ماهیانه را جهت بیمه گر ارسال نماید. در غیر اینصورت چنانچه  ارسال لیست حقوقی بصورت ماهانه برای بیمه گذار مقدور نباشد . همان لیست اولیه ( لیست اولین ماه شروع قرارداد) ملاک تعیین حق بیمه و پرداخت خسارت خواهد بود.

استثنائات

موارد ذیل و یا تحقق خطر ناشی از آن از شمول تعهدات بیمه گر خارج است:

– خودکشی و یا اقدام به آن

– صدمات بدنی که بیمه شده عمداً موجب آن می شود

– مستی یا استعمال هرگونه مواد مخدر و یا داروهای محرک بدون تجویز پزشک

– ارتکاب بیمه شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت، مشارکت و یا معاونت در آن

– هرگونه دیسک و یا فتق بیمه شده

– بیماری و یا ابتلاء به جنون بیمه شده مگر آنکه ابتلاء به جنون ناشی از تحقق خطر موضوع این بیمه باشد

– فوت بیمه شده به علت حادثه عمدی از طرف ذینفع (اعم از مباشرت، مشارکت و یا معاونت در آن)، در این صورت بیمه گر منحصراً متعهد به پرداخت سهم سایر افراد ذینفع در سرمایه بیمه خواهد بود.

– خسارات ناشی از زمین لرزه، آتشفشان، فعل و انفعالات هسته ای، سیل و طوفان ، جنگ ، شورش ، انقلاب ، بلوا ، اعتصاب ، قیام، آشوب، کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی، انفجار بمب و هرگونه اقدامات تروریستی و عملکرد ناشی از ادوات جنگی.

توجه

متن کامل شرایط عمومی بیمه های حوادث اشخاص ، نزد بیمه گر موجود است که در صورت تمایل می توانید از واحد صدور درخواست فرمایید.

لطفاً جهت دریافت نرخ و شرایط مناسب نسبت به ارائه اطلاعات ذیل اقدام فرمایید:

نام شرکت یا موسسه:                    آدرس دقیق:

شماره تلفن:                               شماره دورنگار:

جهت قراردادهای عمر و حوادث گروهی:

نوع شرکت: خصوصی/دولتی         تعداد کارکنان:      نفر

میانگین سنی:        سال       نوع فعالیت کارکنان:     درصد اداری            درصدغیراداری(کارگری-خدماتی و…)

جهت قراردادهای حوادث همسر و فرزندان:

تعداد فرزندان:          نفر                             تعداد همسر:       نفر

جهت قراردادهای عمر مانده بدهکار:

میزان وام اعطایی:                                          مدت بازپرداخت وام:

میانگین سنی وام گیرندگان:                               مبلغ حداقل و حداکثر وام پرداختي:

چنانچه متقاضیان محترم مجموعه فعالیت بیمه ای خود را اعم از اموال و اشخاص نزد این شرکت متمرکز نمایند از تسهیلات ویژه ای برخوردار خواهند شد، شایان ذکر است درخصوص هرگونه مشاوره و راهنمایی در امور بیمه ای، شرکت بیمه دانا آمادگی دارد تا با اعزام کارشناسان مجرب و خبره به سوالات بیمه ای هموطنان عزیز خود پاسخگو باشد.

 انواع قراردادهای بیمه عمر و حوادث گروهی

 – قرارداد اجباری

 قرارداد بیمه عمر و حوادث مصوب کارکنان دولت

– قراردادهای اختیاری

– قراداد بیمه عمر و حوادث جمعی

– قراداد بیمه حوادث جمعی

– قرارداد بیمه عمر جمعی

– قرارداد بیمه حوادث جمعی اعضا خانواده

– قرارداد بیمه حوادث تورهای دسته جمعی

– قرارداد بیمه عمر مانده بدهکار جمعی

– قرارداد بیمه حوادث جمعی مهدهای کودک

– قرارداد بیمه عمر و حوادث جمعی همسر و فرزندان

– قرارداد بیمه عمر و حوادث ضریبی از حقوق و مزایا

– قرارداد بیمه عمر و حوادث مصوبه کارکنان دولت

این نوع بیمه مخصوص کارکنان سازمان ها و موسسات وابسته به دولت می باشد و سرمایه آن10، 20 و 30 میلیون ریال با انتخاب موسسه طرف قرارداد است.

حق بیمه این نوع قرارداد با توجه به میزان سرمایه ثابت است، پوشش بیمه ای موضوع این قرارداد فوت به هر علت و نقص عضو در اثر حادثه با مبلغ سرمایه مندرج در قرارداد است. بیمه شدگان در این قرارداد تا سن 70 سالگی تمام تحت پوشش عمر و حوادث قرار دارند.

شایان ذکر است حسب تصویب نامه شماره 15467/ ت 28916 ﻫ  مورخ 18/2/85 هیات محترم وزیران و نامه شماره 186626/ 100  مورخ 16/11/85 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سازمانها و موسسات وابسته به  دولت موظف به انعقاد  قرارداد مصوبه  کارکنان دولت از تاریخ 1/1/86 بدون سقف سني گرديده اند ، لذا چنانچه سازمان يا موسسه دولتي متقاضي اين نوع پوشش بيمه اي باشند اين شرکت پس از اخذ اطلاعات لازم نسبت به ارائه خدمات بيمه ای مناسب اقدام خواهد نمود.

– قرارداد بیمه عمر و حوادث جمعی 

تعهدات بیمه گر در این مورد شامل فوت به هر علت، نقص عضو و از کار افتادگی دائم(کلی و جزیی) ناشی از حادثه می باشد .          

بیمه شدگان در بیمه عمر تا سن 70 سالگی تمام و در بیمه حادثه تا سن 75 سالگی تمام تحت پوشش قرار می گیرند.

سرمایه این قرارداد بصورت توافقی بوده و مبلغ حق بیمه توسط بیمه گر باتوجه به اطلاعاتی که از متقاضي دریافت نموده است تعیین می گردد. (درصورت ارائه اطلاعات مربوط به همسر و فرزندان پرسنل، اعضای خانواده نیز می توانند از مزایای این بیمه بهره مند گردند.)

– قرارداد بیمه عمر جمعی 

این نوع بیمه ، فوت به هر علت را پوشش می دهد و بیمه شدگان فقط تا سن 70 سالگی تحت پوشش هستند ( نقص عضو و از کارافتادگی پوشش ندارد ) اعضای خانواده پرسنل ( همسر و فرزندان ) نیز می توانند از مزایای این بیمه بهره مند گردند .

– قرارداد بیمه عمر جمعی

این نوع بیمه، فوت به هر علت را پوشش می دهد و بیمه شدگان فقط تا سن 70 سالگی تحت پوشش هستند(نقص عضو و از کارافتادگی پوشش ندارد). اعضای خانواده پرسنل(همسر و فرزندان) نیز می توانند از مزایای این بیمه بهره مند گردند.

– قرارداد بیمه حوادث جمعی

تعهدات بیمه گر در این مورد شامل: فوت، نقص عضو و از کارافتادگی دائم(کلی و جزیی) ناشی از حوادث مشمول بیمه است  بیمه شدگان تا سن 75 سالگی تحت پوشش هستند.افراد بالای 75 سال نیز با درنظر گرفتن 10 درصد اضافه نرخ به ازای هرسال می توانند تحت پوشش بیمه حادثه قرار گیرند(فوت عادی پوشش ندارد).

– قرارداد بیمه حوادث اعضای خانواده 

در این نوع بیمه تعهدات بیمه گر شامل فوت، نقص عضو و از کارافتادگی دائم(کلی و جزیی) ناشی از حوادث مشمول بیمه همسر و فرزندان کارکنان می باشد. (درصورتی این بیمه نامه منعقد می شود که کارکنان شاغل بیمه گذار نیز از یکی از انواع بیمه نامه های فوق استفاده نمایند).

– قرارداد بیمه حوادث تورهای دسته جمعی

این نوع بیمه حوادثی را که در طول سفرهای دسته جمعی ( داخلی یا خارجی) برای بیمه شدگان بوقوع می پیوندد را پوشش می دهد، حق بیمه این قرارداد باتوجه به نوع سفر، مقصد مدت زمان سفر و سرمایه مورد نظر تعیین می گردد.

نکته

درصورت درخواست، هزینه پزشکی ناشی از حادثه نیز در کلیه موارد فوق(غیر از بیمه های مصوب دولت و بیمه عمر جمعی) به تعهدات بیمه گر اضافه می شود.

– قرارداد بیمه عمر مانده بدهکار جمعی

این نوع بیمه، گروهی است و درصورت اخذ پوشش بیمه ای چنانچه وام گیرنده ( بیمه شده ) درطول مدت باز پرداخت اقسام وام به هر دلیلی فوت نماید بیمه گر مانده بدهی وام(دین حال) وی را در تاریخ فوت یکجا به موسسه وام دهنده می پردازد.

دراین صورت بازماندگان متوفی از پرداخت اقساط باقی مانده وام معاف خواهند بود(مجموع مدت بازپرداخت وام و سن بیمه شده نباید از 70 سال تجاوز نماید).

– قرارداد بیمه حوادث جمعی مهدهای کودک

در این بیمه کودکان و کارکنان مهد با حق بیمه ای اندک تحت پوشش بیمه فوت، نقص عضو، از کارافتادگی و هزینه های پزشکی ناشی از حادثه می باشند.

– قرارداد بیمه عمر و حوادث جمعی همسر و فرزندان

در این قرارداد همسر و فرزندان پرسنل اصلی نیز تحت پوشش عمر و حوادث گروهی(همانند توضیحات مندرج در قرارداد بیمه عمر و حوادث جمعی) قرار می گیرند.

قرارداد بیمه عمر و حوادث ضریبی از حقوق و مزایا

 شتفاوت این قرارداد با سایر قراردادها در این است که حق بیمه و خسارت براساس ضریبی از حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه فرد، مشخص می شود و طبیعتاً کسانی که با توجه به حقوقشان حق بیمه کمتری پرداخت میکنند در صورت وقوع خطرات مشمول بیمه غرامت کمتری دریافت می نمایند و بالعکس افرادی که براساس حقوق دریافتی ، حق بیمه بیشتری میپردازند در هنگام وقوع خطرات مشمول بیمه غرامت بیشتر دریافت می کنند . در این قرارداد بیمه گذار بایستی لیست حقوق و مزایای ماهیانه را جهت بیمه گر ارسال نماید . در غیر اینصورت  چنانچه  ارسال لیست حقوقی بصورت ماهانه برای بیمه گذار مقدور نباشد . همان لیست اولیه ( لیست اولین ماه شروع قرارداد) ملاک تعیین حق بیمه و پرداخت خسارت خواهد بود.

خطرات تحت پوشش عباتند :

 1-فوت بهر علت

 2-نقص عضو وازكار افتادگي دائم(كلي وجزئي)

 3-هزينه هاي پزشكي ناشي حادثه

موارد ذیل و یا تحقق خطر ناشی از آن از شمول تعهدات بیمه گر خارج است:

– خودکشی و یا اقدام به آن

– صدمات بدنی که بیمه شده عمداً موجب آن می شود.

– مستی، یا استعمال هرگونه مواد مخدر و یا داروهای محرک بدون تجویز پزشک.

– ارتکاب بیمه شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت، مشارکت و یا معاونت در آن.

– هرگونه دیسک و یا فتق بیمه شده.

– بیماری و یا ابتلاء به جنون بیمه شده مگر آنکه ابتلاء به جنون ناشی از تحقق خطر موضوع این بیمه باشد.

– فوت بیمه شده به علت حادثه عمدی ازطرف ذینفع (اعم از مباشرت، مشارکت و یا معاونت در آن)، دراین صورت بیمه گر منحصراً متعهد به پرداخت سهم سایر افراد ذینفع در سرمایه بیمه خواهد بود.

– خسارات ناشی از زمین لرزه، آتشفشان فعل و انفعالات هسته ای، سیل و طوفان ، جنگ ، شورش ، انقلاب ، بلوا ، اعتصاب ، قیام،آشوب، کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی، انفجار بمب و هرگونه اقدامات تروریستی و عملکرد ناشی از ادوات جنگی.

مدارك موردنياز به منظور پرداخت غرامت فوت 

– درصورتيكه فوت بعلت بيماري باشد

– نامه اعلام خسارت از طرف بيمه گذار  

– تصویربرابراصل کارت ملی

– تصوير برابر اصل شده كليه صفحات باطل شده شناسنامه متوفي

– اصل يا تصوير برابراصل شده خلاصه رونوشت وفات

– اصل يا تصوير برابراصل شده گواهي پزشك يا پزشكي قانوني مبني برعلت فوت

– فيش حقوقي ماه قبل از فوت بيمه شده

– اصل يا تصويربرابر اصل شده آخرين حكم كارگزيني جهت شاغلين و اولين حكم بازنشستگي جهت بازنشستگان

– درصورتيكه فوت بعلت حادثه باشد

– نامه اعلام خسارت از طرف بيمه گذار

– تصویربرابراصل کارت ملی

– تصوير برابر اصل شده كليه صفحات باطل شده شناسنامه متوفي

– اصل يا تصوير برابراصل شده خلاصه رونوشت وفات

– اصل يا تصوير برابراصل شده گواهي پزشك يا پزشكي قانوني مبني برعلت فوت

– فيش حقوقي ماه قبل از فوت بيمه شده

– اصل يا تصويربرابر اصل شده آخرين حكم كارگزيني جهت شاغلين واولين حكم بازنشستگي جهت بازنشستگان

– اصل يا تصويربرابر اصل شده گزارش حادثه تنظيمي توسط مراجع ذيصلاح و درصورت حادثه رانندگي گزارش افسر كاردان راهنمايي و رانندگي

– تصوير برابراصل شده گواهينامه رانندگي متناسب با نوع وسيله نقليه درصورتيكه بيمه شده در هنگام وقوع حادثه رانندگي وسيله نقيله را بعهده داشته است .

 مدارك موردنياز به منظور پرداخت غرامت نقص عضو و ازكارافتادگي ناشي از حادثه 

– نامه اعلام خسارت از طرف بيمه گذار-  

– تصویربرابراصل کارت ملی

– تصويرصفحه اول شناسنامه بيمه شده

– تصوير گزارش اولين مرجع درماني از قبيل گزارش پذيرش اورژانس بيمارستان به همراه كپي مدارك بيمارستاني شامل شرح عمل ،‌خلاصه پرونده و عكسهاي راديولژي

– اصل يا تصوير برابر اصل شده گواهي پزشك معالج مبني بر اتمام معالجات و شرح ضايعات وارده

– اصل يا تصوير برابراصل شده گزارش حادثه مراجع ذيصلاح

– اصل يا تصوير برابر اصل شده آخرين حكم كارگزيني صادره قبل از حادثه جهت شاغلين و اولين حكم بازنشستگي صادره جهت بازنشستگان

– آخرين فيش حقوقي ماه قبل از حادثه

– تصوير برابراصل شده گواهينامه رانندگي متناسب با نوع وسيله نقليه درصورتيكه بيمه شده در هنگام وقوع حادثه رانندگي وسيله نقيله را بعهده داشته است .

مدارك موردنياز به منظور پرداخت خسارت پزشكي  ناشي از حادثه 

– نامه اعلام خسارت از طرف بيمه گذار

– تصویربرابراصل کارت ملی

– تصوير گزارش اولين مرجع درماني يا گزارش پذيرش اورژانس

– اصل يا تصوير برابراصل شده گزارش حادثه توسط مراجع ذيصلاح

– اصل صورتحساب بيمارستاني و صورتحساب پزشكان

– اصل گواهي پزشك معالج مبني بر نوع خدمات انجام شده و ميزان حق العمل دريافتي

– اصل گواهي پزشك بيهوشي مبني بر زمان بيهوشي و تعيين پايه بيهوشي

– ريز نسخ دارويي و لوازم مصرفي اتاق عمل

– اصل يا تصوير برابراصل شده شرح عمل انجام شده و يا خلاصه پرونده بيمارستاني

– مدارك انجام آزمايشات و راديولژي ها و (ام آر آي) و سي تي اسكن شامل تجويز پزشك و قبض پرداخت

– اصل يا تصوير برابر اصل شده فاكتور هاي معتبر پروتزهاي مصرف شده داخل بدن همراه گواهي تاييديه آن از پزشك معالج

– درصورت داشتن بيمه گر اوليه از قبيل خدمات درماني يا تامين اجتماعي ارائه تصوير برابر اصل پرداخت هزينه ها و صورتحساب  به همراه خلاصه پرونده يا تصوير شرح عمل و كپي چك بيمه گر اوليه

– تصوير برابر اصل شده  گواهينامه رانندگي متناسب با وسيله نقليه درصورتيكه بيمه شده رانندگي وسيله نقليه را در هنگام وقوع حادثه به عهده داشته است . 

Uncategorized

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *